Pomorska Liga Historyczna.

Pomorze Zachodnie w dziejach Polski i Europy

Regulamin

Celem Pomorskiej Ligi Historycznej (PLH) jest rozwijanie zainteresowania i wiedzy młodych ludzi o historii regionu w powiązaniu z historią Polski oraz historią powszechną. Ma to pokazać wzajemne zależności między historią „małą” – lokalną i regionalną a „wielką” – historią Polski i Europy. Organizatorzy wychodzą bowiem z założenia, że tylko poprzez gruntowną wiedzę o własnym dziedzictwie kulturowym można kształtować postawy obywatelskie i patriotyczne. Honorowy patronat nad Ligą objęli: JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza.

1.

Głównym organizatorem Pomorskiej Ligi Historycznej jest Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Organizator może, w uzasadnionych przypadkach, zaprosić do współpracy inne podmioty. Na czele Ligi stoi Przewodniczący PLH, który kieruje Radą PLH i powołuje jury do każdej rundy. Przewodniczący ma głos rozstrzygający w kwestiach spornych.

2.

W Pomorskiej Lidze Historycznej mogą brać udział maksymalnie 5-osobowe drużyny (z dwoma dodatkowymi zawodnikami rezerwowymi), reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne z terenu Pomorza Zachodniego. Każda szkoła może wystawić dowolną ilość drużyn. Na czele drużyny stoi uczeń-kapitan, zaś opiekę sprawuje nauczyciel. Jeden nauczyciel może opiekować się tylko jedną drużyną. Zgłoszenia będą odbywać się według zasad opublikowanych na stronie internetowej www.plhszczecin.pl.

3.

Rozgrywki Ligi odbywać się będą w ramach rocznego sezonu, przy czym przez określenie „sezon” rozumie się „rok szkolny”, a więc okres od 1 września do 30 czerwca.

4.

Zgłoszone drużyny wykonywać będą określone zadania, które mogą wymagać aktywności pozaszkolnej (wyprawy terenowe, wywiady, kwerendy itp.). Zadania dotyczyć będą historii Europy i Polski w powiązaniu z dziejami regionu, a ich forma będzie różna, właściwa dla tematyki zadania. Przewidywane formy zadań, min.:

-Debaty oksfordzkie, turnieje wiedzy;

-Prezentacje multimedialne z wykorzystaniem technik audiowizualnych;

-Projekty edukacyjne (tworzenie stron internetowych, opracowanie i publikacja wycinka historii „małej ojczyzny”, wystawy, w tym multimedialne i in.);

-Portfolia;

-Gry miejskie.

Liczba zadań może być zmienna w roku. W trakcie trwania sezonu drużyny mogą otrzymać wsparcie pracowników naukowych, niebędących zaangażowanymi w realizację danego zadania.

Oceniać zadania będą specjaliści reprezentujący środowisko akademickie oraz instytucje właściwe dla tematu zadania. Do każdego zadania obowiązywać będzie odrębny regulamin, uwzględniający jego specyfikę, określający ilość punków do zdobycia i kryteria ich przyznawania. W uzasadnionych przypadkach uczestnikom rozgrywek przysługuje odwołanie na piśmie (w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników).

5.

Ocenianie rozwiązań zadań odbywać się będzie na bieżąco, zaś wyniki będą upubliczniane w formie tabeli na dedykowanej stronie internetowej: www.plhszczecin.pl. Na stronie znajdą się również regulaminy i bieżące informacje oraz harmonogram zadań w całym sezonie.

6.

Raz w roku, w czerwcu, na Uniwersytecie Szczecińskim nastąpi uroczyste podsumowanie sezonu rozgrywek Ligi, na którym zwycięskie drużyny otrzymają nagrody rzeczowe, zaś macierzysta szkoła – dyplom i puchar. Puchar ma charakter przechodni, natomiast szkoła, która trzykrotnie wygra Ligę, będzie miała prawo zatrzymać go na własność. Nagrodą główną dla drużyn i ich kapitanów jest kilkudniowy objazd naukowy, odbywający się po Pomorzu Zachodnim w jego historycznych granicach.

7.

Organizatorzy zastrzegają możliwość ewentualnych zmian i korekt terminów oraz tematyki zadań. Zmiany te będą publikowane na stronie internetowej.